STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČAS PRO ROK 2019 A JEHO SPLATNOSTI

Výbor ČAS dne 17. 11. 2018 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2019 takto:
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2019.
Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2019, výši vypočteného členského příspěvku naleznete zde
 
Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300
variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)
specifický symbol = 01       
 
Martina Renzová
vedoucí ekonomického oddělení ČAS
 

Články: